I. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINEVERKOOP

1. ERKENNING DOOR HET COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME
De verhuurder bevestigt dat het verhuurde goed conform is aan de beschikkingen van de Waalse toeristische Code van 1 april 2010.

2. MODALITEITEN VOOR HET AFSLUITEN VAN HUIDIG CONTRACT
De verhuurder stuurt de huurder onderhavig contract. Ten laatste 5 dagen na ontvangst van de contract stort de huurder een voorschot van 25 % van de prijs op de bankrekening BE31 1932 0827 2155.
De waarborg is niet in de prijs inbegrepen (zie punt 5).

Het saldo dient betaald 30 dagen voor de aanvangsdatum van de huur, met uitzondering van late reserveringen. In die gevallen zal de totale som vereffend worden op de bankrekening BE31 1932 0827 2155 als de reservering wordt bevestigd door de verhuurde of op de dag van aankomst.

Indien de verhuurder het voorschot of het saldo niet ontvangt binnen de voorziene tijdspanne, dan kan hij per aangetekend schrijven, per fax of e-mail, afzien van de verhuring, binnen de 8 dagen na de voorziene datum voor het terugzenden de betaling van het voorschot of het saldo.

3. GEBRUIK VAN HET GEHUURDE GOED
De huurder gebruikt het gehuurde goed als een goed huisvader en conform aan zijn bestemming. Hij zal de maximaal voorziene capaciteit respecteren. Elke inbreuk op deze clausule kan de ontbinding meebrengen van onderhavig contract, in het nadeel van de huurder, en het bedrag van de huur blijft definitief verworven voor de verhuurder.

4. DIEREN
Wanneer ze toegelaten zijn, moeten de huisdieren die de huurder vergezellen, nauwkeurig omschreven worden op de keerzijde van onderhavig contract.

5. WAARBORG
Een waarborg die vastgelegd is op 250,00 € (tweehonderdvijftig euro) wordt ten laatste 30 dagen voor het betreden van het logies op de bankrekening BE31 1932 0827 2155.

De waarborg is bestemd voor het dekken van de sommen die de huurder nog verschuldigd kan zijn aan de verhuurder na het verlaten van het goed.
Deze waarborg wordt terugbetaald aan de huurder op de dag van zijn vertrek of ten laatste 10 werkdagen na de datum van zijn vertrek na aftrok van alle bedragen die door de huurder nog verschuldigd zijn aan de verhuurder,

In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de waarborg behouden tot de verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd zijn.
Wanneer blijkt dat de huurder de geëiste bedragen niet zou verschuldigd zijn en de waarborg geheel of gedeeltelijk moet terugbetaald worden, dan is de verhuurder intresten, aan de wettelijke intrestvoet, verschuldigd op het terug te betalen bedrag.

6. INVENTARIS
Aan het begin en op het einde van het verblijf wordt overgegaan tot het opstellen van een inventaris van de toestand en de uitrusting van het gehuurde goed. Deze inventaris dient ondertekend te worden door de twee partijen om geldig te zijn.
De huurder moet het goed verlaten in dezelfde toestand als bij zijn aankomst. Hij is verantwoordelijk voor elk verlies of elke schade. Elke anomalie of verschil in de inventaris moet aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gesignaleerd worden ten laatste om 10 u op de dag volgend op de dag van aankomst.

7. ANNULERING - VOORTIJDIG VERTREK
Elke annulering moet per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail met bevestiging per post, betekend worden aan de verhuurder. De huurder kan de verhuurder voorstellen om zijn huurcontract over te dragen, onder zijn verantwoordelijkheid, aan een door hem aangeduid persoon die zich akkoord verklaart met dezelfde contractvoorwaarden. In dat geval wordt het voorschot geacht betaald te worden door de overdragende partij. De huurder kan ook aan de verhuurder voorstellen om zich te laten vervangen door een derde partij voor wat betreft het gebruik van het goed, terwijl hijzelf titularis blijft van het contract, ook tijdens de duur van de overeenkomst. Dat houdt in dat hij persoonlijk verantwoordelijk blijft voor alle aangegane verplichtingen. Het expliciete akkoord van de verhuurder is hiervoor vereist en dat slaat uitsluitend op de aangeduide personen.

In alle overige gevallen blijft het voorschot van 25 % van de prijs van het verblijf definitief verworven voor de verhuurder, bij wijze van schadeloosstelling.
Deze schadeloosstelling wordt verhoogd tot:
- 50% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 75% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 100% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf gebeurt of wanneer de huurder zich helemaal niet aanbiedt.

Als de verhuurder de boeking annuleert, kan deze de huurder een logies van dezelfde of zelfs van een hogere kwaliteit voorstellen voor de oorspronkelijke reservatieprijs.
Doet hij geen dergelijk voorstel of wijst de huurder het af, dan moet de verhuurder het betaalde voorschot terugstorten aan de huurder, evenals het saldo van de prijs voor het verblijf, als dit al betaald werd, en hem een vergoeding van 25 % van de prijs van het verblijf betalen.
Deze schadeloosstelling wordt verhoogd tot:
- 50% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 29 en 15 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 75% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering gebeurt tussen 14 en 8 dagen voor de aanvang van het verblijf
- 90% van de prijs van het verblijf wanneer de annulering minder dan 8 dagen voor de aanvang van het verblijf gebeurt.

De schadeloosstelling is echter niet verschuldigd in geval van overmacht.

Wanneer de huurder niet opdaagt binnen de 24 uur na de aanvangsdatum die vermeld is in het contract:
- vervalt het contract van rechtswege,
- is het voorschot verworven voor de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo op te eisen bij de huurder,
- kan de verhuurder opnieuw over zijn goed beschikken.

Het voortijdig vertrek van de huurder, ongeacht wat daarvoor de reden is, kan geen aanleiding geven tot een terugbetaling van de huursom, zelfs niet gedeeltelijk.

8. ACHTERSTALLIGE BETALINGEN
Op alle bedragen die verschuldigd zijn door de huurder en die 10 dagen na de vervaldatum niet betaald zijn, wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand aangerekend, te beginnen vanaf de vervaldatum. Elke begonnen maand geeft recht op de intrest van een volledige maand.

9. VERANTWOORDELIJKHEID - VERZEKERINGEN
De huurder betrekt het goed als een goed huisvader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein, die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder voor alle kosten die hij heeft veroorzaakt en engageert zich om eventuele schade te signaleren. Door de huur van het logies is hij wettelijk gehouden om het goed achter te laten in dezelfde staat waarin het zich bevond bij aankomst. Dat geldt ook in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek). Dit betekent (zie bijzondere clausule) dat de huurder zijn huurdersaansprakelijkheid laat dekken door een GLOBALE BRANDVERZEKERING, zowel voor het gebouw als voor de inhoud (meubelen enz.). Deze risico's kunnen gedekt worden door een uitbreiding 'vakantiewoning' van de bestaande brandverzekering van de huurder. De huurder wordt geacht contact op te nemen met zijn verzekeringsmaatschappij om zijn contract na te zien.

10. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van huidige huurovereenkomst zijn in alle opzichten onverdeelbaar en solidair ten aanzien van de huurder, zijn erfgenamen en rechthebbenden.

11. RESPECT VOOR DE OMWONENDEN EN HET MILIEU
De huurder engageert zich voor een respectvol gedrag ten overstaan van de omwonenden, de omgeving en het milieu in het algemeen: flora en fauna, diverse voorzieningen enz.

12. BETWISTINGEN
Wanneer beide partijen niet tot een akkoord kunnen komen, dan worden hun grieven meegedeeld aan het secretariaat van de Gîtes de Wallonie, die een oplossing in der minne zal voorstellen. Wanneer dit niet lukt, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het juridisch arrondissement waar het verhuurde goed zich bevindt.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINEVERKOOP VIA DE RMT

1. DOEL
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onlineboekingen die bij onze zaak worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketingtool (RMT).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen enkele boeking is mogelijk zonder dat de klant hiermee heeft ingestemd. De klant beschikt over de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's en aanbiedingen worden te goeder trouw uitgewerkt op basis van de beschikbare gegevens. Kaarten, foto's en illustraties worden alleen ter informatie getoond en vertegenwoordigen geen contractuele verplichtingen. Ze kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen nog voor de boeking is afgerond. De klant geeft ons de toelating de eventuele materiële, kennelijke fouten in de door ons verstrekte informatie te verbeteren.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van de boeking worden weergegeven, omvatten de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, kosten en andere vergoedingen. Eventuele supplementen worden duidelijk aangegeven voordat de boeking van de dienst wordt verricht.

De klant geeft ons de toestemming kennelijke fouten in de prijs te verbeteren.

4. BOEKING
De klant kiest uit de diensten die worden aangeboden op de regionale marketingtool. De klant erkent dat hij kennis heeft genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmodaliteiten van de diensten die beschikbaar zijn op de boekingstool en dat hij de vereiste en/of aanvullende informatie heeft gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken uit te voeren. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van de diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften. Wij zijn in dit opzicht geenszins aansprakelijk. De boeking wordt na afloop van het boekingsproces geacht door de klant te zijn aanvaard.

5. BOEKINGSPROCES
De boekingen van de klant gebeuren via de digitale boekingsbon die online toegankelijk is op de boekingstool. De boeking wordt geacht te zijn verricht vanaf de ontvangst van de boekingsbon. De klant verbindt zich ertoe voorafgaand aan elke boeking, alle informatie in te vullen die nodig is voor de boeking. De klant verklaart dat de verstrekte informatie exact en waarachtig is. Zodra de definitieve keuze van de te boeken diensten is gemaakt, omvat de boekingsprocedure de volgende stappen tot aan de validatie:
invoeren van de bankkaartgegevens als een onderpand of een voorafgaande betaling wordt gevraagd; de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) raadplegen en aanvaarden en, ten slotte, bevestiging van de boeking door de klant.

6. ONTVANGSTBEWIJS VAN DE BOEKING
De boekingstool meldt de ontvangst van de boeking van de klant en bevestigt deze meteen door een e-mail te sturen. De bevestiging van de boeking per e-mail geeft een overzicht van het contractvoorstel, de geboekte diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden gerelateerd aan het gekozen tarief en aanvaard door de klant, de datum waarop de boeking werd uitgevoerd en het adres van de zaak, waar de klant eventuele klachten kan indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht, de klant geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht voor zijn boeking als de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet:
• voor de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden (bv. een vakantieverblijf),
• voor vervoer,
• voor autoverhuurdiensten,
• voor catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

8. RESPECT VOOR DE PRIVACY
We verzamelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2016/679).

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw boeking en zijn onmisbaar voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van bovengenoemde Verordening). Daartoe kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze partners, waaronder met name Elloha.com dat de boekingstool beheert, de dienstverleners voor online betalingen en dienstverleners in andere Staten. Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de aanbieder van de betalingsdienst aan de bank van de zaak worden doorgegeven voor de uitvoering van het boekingscontract. We maken enkel gebruik van partners die een beschermingsniveau bieden dat in overeenstemming is met de regels vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promoties of commerciële aanbiedingen per e-mail of per post te sturen.

We bewaren uw gegevens nog 3 jaar na het laatste contact (e-mail, boeking, ...).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u het recht uw gegevens te raadplegen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het doel van uw correspondentie.

Uw klachten over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde controle-instantie.